அகஇ - பள்ளியில் கடந்தாண்டைவிட இவ்வாண்டு மாணவர் சேர்க்கை குறைத்திருந்தால் விளக்கம் அளிக்கும்படி இயக்குனர் உத்தரவு – செயல்முறைகள்

அகஇ - பள்ளியில் கடந்தாண்டைவிட இவ்வாண்டு மாணவர் சேர்க்கை குறைத்திருந்தால் விளக்கம் அளிக்கும்படி இயக்குனர் உத்தரவு – செயல்முறைகள்
Comments